در تاریخ 26 دیماه 1395 با حضور معاون محترم اجرایی،معاون تعلیم وتربیت سپاه قمربنی هاشم و مسئولین تعلیم وتربیت نواحی و رده های اقشاری قرارگاه صالحین استان تشکیل جلسه داد در این جلسه درمورد برنامه های سال 1396 بحث وتبادل نظر شد.

 

SAM_4132