photo5794378282576226222 photo5794378282576226218 photo5794378282576226220

در تاریخ9 بهمن ماه 1395 هیئت یاوران ولایت ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بن با حضور مسئول محترم تعلیم وتربیت سپاه استان .امام جمعه محترم شهرستان ین، مدیریت بصیرتی انقلابی سپاه استان( آقای طاهری )وفرمانده ناحیه و مسئول تعلیم وتربیت ناحیه و سایر ارکان هیئت یاوران ولایت تشکیل جلسه داد.

در این جلسه فرمانده ناحیه از دستاورد های حلقه های صالحین این شهرستان خبر داد و گفتند فقط در یکی از حلقه های ما حدود 6 نفر جذب حوزه های علمیه شدند.

در ادامه نیز حاج آقای مرادی به تبیین وظایف هیئت ها پرداخت.