جهت ثبت نام حوزه های علمیه خواهران در سال تحصیلی96-97 به سایت زیر مراجعه کنید.

 

www.whc.ir