قرارگاه صالحین ستادی درتاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ باحضورمعاون محترم اجرایی سپاه حضرت قمربنی هاشم(ع)واعضا در محل ساختمان اقشار جهت برنامه ریزی برنامه های اردیبهشت وخردادماه بویژه دوره توانمندسازی سرمربیان ومربیان نواحی برگزار گردید.