گزارش حلقه های صالحین دبستان مصطفوی درشهرستان سامان

-آموزش احکام توسط معلمان ودانش آموزان

-آموزش صحیح خوانی نماز

-اجرای ویژه برنامه به مناسبت روز ملی فناوری هسته ای

-برگزاری حفظ موضوعی قرآن کریم

-تمرین وتکراروآماده سازی گروه سرود مدرسه جهت شرکت درمسابقات برگزارگردید.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001