جلسه توجیهی در مجموعه یاس با حضور مسولین اقشار ،سرمربیان اقشار و تعلیم و تربیت اقشار امروز در مجموعه یاس لاله با حضور معاون محترم اجرایی و مسول معاونت حاج اقا مرادی تشکیل گردید و اعضا نسبت به چگونگی تشکیل شبکه و ارکان شجر ه طیبه  صالحین توجیه کامل گردیدند.

photo5924672098389829983 photo5924672098389829984 photo5924672098389829985