افتتاح طرح جوانه های صالحین پایگاه الزهراء(س) دزک در تاریخ 1396/4/1 روز پنج شنبه راس ساعت 10:30 الی 12 در محل دارالقرآن روستا،با حضور سرهنگ پاسدارحسن بهرامی مسئول ناحیه کیار ،متربیان طرح جوانه های صالحین و سخنرانی حاج قاضی زاده و حاج آقا صابری مسئول تعلیم و تربیت ناحیه کیار برگزار گردید.

21af6816-eb90-4d45-8106-96dbe5734f7f e40eac32-829b-4fac-82fa-9192d8d94e31