سرکشی مسئول تعلیم و تربیت ناحیه و حوزه از حلقۀ شهد عبدالوهاب شهرانی در امامزاده سید محمد روستای کران در این برنامه سرگروه حلقه خواهر مردانی گزارشی از روند اجرای حلقه ارائه نمود.

c1a52734-9447-4057-a791-f413dbf81888 (1) 0cbc85f0-dda9-4085-90b5-f261dc8e75fe (1)