6be6b130-584c-4def-8a88-5daf4f23eb54 f38c2d63-2163-4f6c-bdf8-6fd8f6e0a6ac (1)

کلاسهای روخوانی و روانخوانی ویژه کودکان در پایگاه مقاومت بسیج ریحانه النبی (ص) سامان برگزار گردید.