در این جلسه که با حضور اعضای معاونت تعليم و تربیت سپاه استان و مسئولین تعلیم و تربیت نواحی(ویدیو کنفرانس) برگزار گردید در ابتدا هر یک از نواحی گزارش اقدامات 4 ماهه اول خود را ارایه نمودند و بعد از آن نیز مسئول تعلیم و تربیت سپاه استان ضمن تشکر از همه نواحی، برنامه های پیش روی معاونت را تشریح کردند و نکاتی را در خصوص اجرای برنامه ها متذکر شدند.

1500896873048dPEzB7WAhON9VwCDTjFiqvLUY5lpR8mJ 1500896879817R2wybiEK6O3qIrJ8jmhUBdptT7Cn5kMx