بازدید معاون تعلیم وتربیت استان از حوزه فاطمه الزهرا بروجن

image_2017_08_01-10_21_17_418_52i image_2017_08_01-10_21_18_215_UbL image_2017_08_01-10_21_19_025_Nek image_2017_08_01-10_21_19_662_jpq image_2017_08_01-10_21_20_297_58P