برگزاری جلسه سرمربیان با استادیار ناحیه سامان

image_2017_08_05-15_30_42_932_cDK image_2017_08_05-15_30_53_903_Wdc image_2017_08_05-15_30_57_064_YvZ image_2017_08_05-15_31_11_793_Zzg