برگزاری اردوی یک روزه سازندگی پایگاه ولی عصر (عج) دهنو برگزاری برنامه طرح جوانه های صالحین پایگاه مقاومت بسیج ولی عصر (عج) دهنو در روستای دهنو علیا با درو نمودن گندم یکی از افراد نیازمند روستا صورت گرفت رامین امانی فرمانده پایگاه مقاومت بسیج ولی عصر (عج) دهنو گفت : این بسیجیان از حلقه شهید مرتضی امانی میباشند و در غالب برنامه جوانه های صالحین به اجرای اردوی یک روزه سازندگی پرداختند و محصول گندم یکی از اهالی را درو نمودند .

54c0bc23-8eb3-48ce-b5c3-506c78f31d2c (1)