بسیجیان وفعالین برتر پایگاه ومسجد امام رضا(ع)گندمان عازم اردوی زیارتی ،تربیتی مشهد مقدس شدند

5a95ec1c-cb31-4191-afc9-d4740a049ece