از حلقه شهید الیاس یوسفی پایگاه الزهراء(س)خراجی درتاریخ 96/5/29 راس ساعت 16 با حضور سرمربی ومسئول تعلیم وتربیت حوزه خواهران کیارسرکشی شد.دراین سرکشی خواهر عباسی سرگروه حلقه از عملکرد حلقه گزارشی را ارائه داد.

79cd5067-6221-4480-bd4a-ac8ad35b2e81 (1)