با حضور اعضای شجره طیبه صالحین کلاس احکام نماز .ویژگی های نماز اول وقت توسط حاج آقا شریف پور روحانی مسجد برگزار گردید.

4f16bb87-0797-4f8c-b400-952d991fb694 53a1a68c-f2d4-4c67-a6ba-72787b80feaa 62f9adab-0ed3-4025-ac73-368defe3a25f