جشنواره برترین های شجره طیبه صالحین در دو مرحله ناحیه ای و استانی در آذر ماه و اسفند ماه 1396 برگزار می گردد.

جشنواره