برگزاری جلسه حلقه سر مربی با مربیان حوزه امام سجاد فرادنبه با حضور مسئول معاونت تعلیم و تربیت استان

image_2017_10_25-22_34_12_904_yoB