دستورالعمل جدید جشنواره صالحین از طریق لینک زیر قابل دریافت است.

دریافت دستورالعمل