photo5810190019992857812 photo5810190019992857815 photo5810190019992857816

فرمانده حوزۀ مقاومت بسیج امام کاظم(علیه السلام)سورشجان اعلام کرد به مناسبت هفتۀ مبارک بسیج نشست وکارگاه آموزشی با حضور حجت الاسلام والمسلمین مرادی مسئول محترم معاونت تعلیم و تربیت سپاه حضرت قمربنی هاشم(علیه السلام)درمحل حوزه برگزارشد.
حجت الاسلام والمسلمین مرادی مسئول محترم معاونت تعلیم و تربیت سپاه حضرت قمربنی هاشم(علیه السلام)گفت: حلقه‌های صالحین بسیج یکی از فرصت های مناسب برای آگاهی بخشی به مردم و روشنگری دینی است که باید قدر این نعمت و کار برای فرهنگ دینی مردم را بدانیم.
مرادی در نشست و کارگاه آموزشی حلقه های صالحین بسجیان حوزۀ مقاومت بسیج امام کاظم(علیه السلام)سورشجان با اشاره به رسالت حلقه های صالحین افزود:
حلقه های صالحین می‌توانند در اصلاح سبک زندگی مردم تأثیرگذار باشد و این موضوع راه رسیدن به جامعه ایده آل اسلامی را هموار خواهد کرد امّا باید توجه داشت که این اصلاح یک شبه اتفاق نمی‌افتد و باید مداومت کرد.
وی بیان کرد: با توجه به ظرفیت های مادی و معنوی موجود در حلقه‌ها، تا شرایط ایده آل فاصله داریم و برای دستیابی به آرمان‌های بسیج می‌بایست با انجام کارهای کارشناسی در این بلوای تهاجم فرهنگی دشمن، در جهت افزایش شاخص‌های دین داری مردم تلاش کنیم و همچنین اظهارداشتندضرروت شبکه سازی و کادر سازی در حلقه های شجره طیبه صالحین ، توسط سرمربیان و مربیان صورت گیرد.
گفتنی است این نشست با حضور سرمربی، مربیان حلقه های شجره طیبه صالحین و فرماندهان و مسئولین تعلیم وتربیت پایگاه های مقاومت بسیج، حوزۀ مقاومت بسیج امام کاظم(علیه السلام)سورشجان به مناسبت هفتۀ مبارک بسیج درتاریخ 30آبان1396 در محل نمازخانه حوزه برگزار شد.