این دوره در تاریخ21 آذرماه در مجتمع شهید بهشتی برگزار گردید.

IMG_20171213_074225 IMG_20171213_074220 IMG_20171213_074217 IMG_20171213_074215 IMG_20171213_074210