اردوی یکروزه ارکان شجره طیبه صالحین حوزه با حضور امام جمعه محترم شهرستان(استادیار) و مربیان و فرماندهان محترم پایگاهها در محل مرکز انتقال نفت و سد و نیروگاه کارون4

50b8ba92-c41a-422b-bf95-5b16d9cde0aa 45103051-b1dc-484c-a6a0-cc9279840bbd