برنامه هفته بصیرتی ویژه برنامه نهم دیماه درمسجدجامع باسخنرانی دکترمتولیان ازتهران باحضورپرشوربسیجیان پایگاهاوبسیجیان پایگاه شهیدچمران ومردم شهربن

0f0a9fc2-7e4f-4eb0-ac7d-a54fa025f6c6 a4e49a88-ba62-4d5d-9920-d0f28534606b