باسلام
دوره تخصصی مربی قرآن روز چهارشنبه11بهمن ماه ازساعت۷:۳۰صبح درمحل نمازخانه سپاه استان برگزارخواهد شد.

دوره یک روزه آموزش تخصصی مربی قرآن که براساس قرآنی با ویرایش و چاپی متفاوت وکاربردی می باشد.(ضمناهدیه این قرآن ۱۰۰هزارتومان می باشدکه شرکت کنندگان در دوره باید مبلغ۳۰هزارتوکان آنرا پرداخت نمایند) توسط اساتیداعزامی از تهران برگزارمی گردد و به شرکت کنندگان در دوره گواهی داده خواهدشد.
علاقمندان بالای ۱۸سال می توانندمشخصات خودرا به شماره پیامک 6600038315 ارسال ویابه تعلیم وتربیت ناحیه قسمت دارالقرآن مراجعه نمایند.
آخرین مهلت ثبت نام چهارشنبه 20 دی ماه می باشد.