دوره توانمندسازی سرگروهها ی تربیتی صالحین خواهران وبرادران بخش بازفت درحوزه برادران بازفت باحضو برادر مسلم طاهری

image_2018_05_15-15_35_35_931_rdL image_2018_05_15-15_34_48_463_SOh image_2018_05_15-15_35_37_540_7KV