اردوی تربیتی ،فرهنگی شهرستانی حلقه های تربیتی پایگاهها ی مقاومت بسیج خواهران روستاهای بازفت باحضور سرمربی وفرمانده حوزه برگزارگردید برنامه هایی ازقبیل مسابقه فرهنگی واحکام. ومباحث آزاد توسط متربیان واهداهدیه به سرگروههای فعال ونفرات برتر مسابقه صورت گرفت.
تعلیم وتربیت حوزه بسیج خواهران حضرت آسیه (س)کوهرنگ

image_2018_05_16-18_10_59_135_MQ6 image_2018_05_16-18_11_00_432_Gmi