جلسه جزءخوانی بسیجیان پایگاه شهیدچمران درمسجدابالفضل(ع)

image_2018_05_31-09_44_43_183_Z3q image_2018_05_31-09_44_40_623_Wyp image_2018_05_31-09_44_44_556_oxu