برگزاری قرارگاه تعالی صالحین
باحضور:فرمانده ناحیه جناب سرهنگ موسایی
نمایندگی ولی فقیه درناحیه حاج آقا نیک نام
معاونت تعلیم وتربیت ناحیه برادرزمانی
معاونت فرهنگی برادراحمدی
معاونت اردویی برادر یوسفی
مسول دارالقرآن ناحیه حاج آقا عسگری
فرمانده حوزه وتعلیم وتربیت وسرمربی حوزه خواهران
فرماندهان پایگاههای مقاومت بخش مرکزی خواهران
مصوبات قرارگاه:۱_قرارگاه در سطح پایگاهها با حضور هییت امنامساجد برگزار بشود.
۲_دیدار وسرکشی در سطح حلقه های فعال توسط اعضا قرارگاه صورت گیرد درزمان های مختلف
۳_بیان حل نداشتن وسیله گرمایشی پایگاه خواهران مورز …
و‌..‌‌‌‌…….
مکان برگزاری :تعلیم وتربیت حوزه بسیج خواهران حضرت آسیه (س)کوهرنگ
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
تعلیم وتربیت ناحیه کوهرنگ