برگزاری مسابقه فوتبال دستی بین حلقه های صالحین
پایگاه مقاومت بسیج امام علی(ع) شهرگندمان