دراستانه سوم خردادوفتح خرمشهرقهرمان مورخ (۹۸/۳/۱) بازدیدوسرکشی ازحلقه های صالحین پایگاه نورالهدی گندمان توسط سرمربی ،مسئول تعلیم وتربیت حوزه مقاومت بسیج خواهران فاطمه الزهرا(س)ومسئول دارالقران ناحیه که دراین برنامه سرگروه حلقه سرکارخانم غیاثی کاملا با برنامه طرح ملی قرانی صراط اشنا وتوضیحات کامل برای ایشان جهت اجرای طرح گفته شد واززحمات انها تقدیروتشکرگردید.
اهداف بازدید:
۱-نظارت وبازدیدازرونداجرای برنامه های حلقه ،کیفیت کاروعرض خدا قوت
۲-توجیه وتشریح برنامه طرح ملی قرانی صراط توسط مسئول دارالقران ناحیه
۳-بیان مشکلات وپیشنهادات متربیان به مسئولین درجهت رفع وپیشبرد برنامه های حلقه
✨واحددارالقران الکریم سپاه ناحیه شهرستان بروجن✨