برگزاری مسابقات مفاهیم وتفسیر طرح صراط وسوره اسرا قرآن کریم مرحله ناحیه ای در حوزه بسیج خواهران حضرت آسیه س باحضور برادراحمدی مسول دارالقرآن الکریم سپاه حضرت قمربنی هاشم ع استان وشرکت کنندگان برتر مرحله حوزه ای خواهران کوهرنگ وناحیه عشایری صمصمامی برگزارشد.
تعلیم وتربیت حوزه بسیج خواهران حضرت آسیه س
دبیرمسابقه تعلیم وتربیت ناحیه کوهرنگ